SZUKAJ
MÓJ KOSZYK (0)

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://project-baby.pl/ prowadzony jest przez Katarzynę Wójcik działającą pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Katex Katarzyna Wójcik z siedzibą w Rogówku, ul. Osiedlowa 26, 87-162 Lubicz Dolny wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8792017723 REGON: 871673799. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży na odległość towarów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem https://project-baby.pl/

1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest:

 • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internetowej
 • posiadanie przeglądarki internetowej, a także dysponowanie przez Klienta aktywnym i prawidłowo skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 • komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.
 • posiadanie oprogramowania umożliwiającego podgląd dokumentów i zdjęć.

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią m.in.:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 • Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Integralną część Regulaminu stanowi odnoszący się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem będącym Konsumentem załącznik:
 • formularz reklamacji
 • formularz odstąpienia

Definicje

 1. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca– Katarzyna Wójcik działająca pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Katex Katarzyna Wójcik z siedzibą ul. Osiedlowa 26, Rogówko, 87-162 Lubicz Dolny wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8792017723 REGON: 871673799.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu.
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.project-baby.pl.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – baza zawierająca dane Klienta niezbędne do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, informacje dotyczące płatności za zamówienia.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz koszty dostawy.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 15. Produkt, Towar– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Osiedlowa 26, 87-162 Lubicz Dolny
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 609 679 090 (w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00)
 • Adres e-mail Sprzedawcy: wojcik-kasia@wp.pl
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Spółdzielczy: 74 9491 0003 0040 0003 1684 0001
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Informacje ogólne

 1. Przed założeniem Konta Klienta, a także złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 2. Sklep umożliwia Klientom uzyskanie informacji o towarach i usługach przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę oraz złożenie propozycji zawarcia umowy poprzez przesłanie zamówienia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszania funkcjonowania Sklepu w celu dokonania niezbędnych działań technicznych.
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Sklepu.
 6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Zdjęcia i opisy Towaru są materiałami poglądowymi umożliwiającymi Klientom ogólne wyobrażenie o wyglądzie, funkcjach i parametrach Towaru.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 9. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Składanie zamówień jest również możliwe poprzez bezpośrednie przesłanie maila na adres mailowy Sprzedawcy: wojcik-kasia@wp.pl

 • Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Przede wszystkim obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad.

 1. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do wzorów grafik znajdujących się na Towarach, logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu (w celach prezentacji towarów) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu mailowego, nr telefonu oraz adresu dostawy. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie informacji do Sprzedawcy drogą mailową.

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do Koszyka.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • dodanie do koszyka produktu:
  Klient wybiera zamówienie standardowe (gotowy produkt widoczny na zdjęciu), albo zamówienie indywidualne (Klient wybiera spersonalizowany produkt wg. własnych preferencji np. rozmiar, kolor tkaniny, rodzaj wypełnienia (pościeli lub kocyka), kształt poduszki, dodatkowy haft-wskazane opcje będą do zaznaczenia przy produkcie);
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wysłania rzeczy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z obowiązkiem zapłaty.
 1. Składając zamówienie Konsument oświadcza, że jest osobą pełnoletnią zdolną do podejmowania czynności prawnych.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzane złożenie zamówienia.
 3. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 4. Umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem traktuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu przez Sklep Zamówienia do realizacji.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail ze Sklepu ze szczegółami zamówienia (powiadomienie o przyjęciu przez Sklep zamówienia)

Dostawa i płatność

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
 5. Sprzedawca wysyła fakturę elektroniczną.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Paczkomaty InPost
 1. Metody płatności dostępne w Sklepie:
 • Płatność przelewem na konto: (dane do przelewu)

Katex Katarzyna Wójcik

Osiedlowa 26

87-162 Lubicz Dolny

Bank Spółdzielczy w Grębocinie

numer konta: 74 9491 0003 0040 0003 1684 0001

w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia od Sprzedawcy.

 • PayU
 • BLIK
 1. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności wpłaty na rachunek bankowy, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po tym terminie Sprzedawca anuluje zamówienie.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy
 3. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw, określanych przez Dostawcę. Co do zasady standardowe zamówienie realizowane jest w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia przesłania przez Sklep, mailowego powiadomienia o przyjęciu przez Sklep zamówienia, natomiast indywidualne zamówienie realizowane jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia przesłania przez Sklep, mailowego powiadomienia o przyjęciu przez Sklep zamówienia. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw z winy firm kurierskich oraz siły wyższej.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (wówczas za każdą część pobierana jest opłata dostawy) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient zawiera umowę sprzedaży jako Konsument, przysługuje mu poprzez złożenie stosownego oświadczenia prawo do odstąpienia od zawartej Umowy (bez podania przyczyny) – pod warunkiem, że Towar nie był używany – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, wszystkie poniesione koszty, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Klient niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje

 1. 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również bez wad prawnych. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze sklepem pisemnie lub e-mailem. Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Warunki rozpatrzenia reklamacji:
 2. Odesłanie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres: ul. Osiedlowa 26, 87-162 Lubicz Dolny z dopiskiem „reklamacja”. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z wadą Towaru oraz dołączyć czytelną fotografię ukazują wadę Towaru).
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.
 4. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sklep przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 5. Zgodnie z art.558§ 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów, to:

 

 • możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 • możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: wojcik-kasia@wp.pl.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celach wskazanych w Polityce Prywatności Sprzedawcy.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.
 9. Szczegółowy sposób przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie www. Sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 5. Wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na Stronie są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2021 roku.
bfmovi xxxdesitube2.com hot sex indian vidio x master xxx indiansexmms.me indian rape xxx chadachudi xxxlib.mobi bengali panu www lndian xxx com hotindianporn.mobi sara jay sex cuddling porn desixxxtube.info cham cham video indian sex real rajwap.me kerala village sex teacher and student xnxx justindianpornx.com first night sex mms ba pass sex scene onlyindian.org choda chodi sex video www nxnn video onlyindianpornx.net desinxnn porn video rape borwap.pro xnxx.com aunty telugu hot heroines photos goindian.net bad momfucker.com nice fuck video freeindianporn.info tamilsex video nithya ram hot xxxindianporn.org chudi chuda www.lobuaisuh justindian.porn www xxxx hindi video com www.slc4u.com onlyindianpornx.com bangoli video